حدیث موضوعی
آخرین اخبار
چندرسانه ای
کد مطلب: 171157
استخدام در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان
تاریخ انتشار : 1395/09/16
نمایش : 291
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان جهت سهولت دسترسي کاربران آگهي‌هاي استخدام مراکز مختلف در سراسر کشور را در قالب بسته‌هاي استخدامي به صورت روزانه منتشر مي کند.به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگاران جوان، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني از افراد واجد شرايط از طريق برگزاري آزمون کتبي و طي مراحل مصاحبه و گزينش اقدام به استخدام بهورز (۲۰۵ نفر) نمايد.

 

۱-شرايط عمومي :

۱-۱ – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي کشور

۲-۱ – داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

۳-۱ – التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۴-۱ – داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) تبصره – معافيت پزشکي در صورتي پذيرفته خواهد شد که بر اساس اعلام شوراي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي با وظايف بهورزي منافاتي نداشته باشد.

۵-۱ -عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان

۶-۱ – عدم سابقه محکوميت جزايي مؤثر

۷-۱ – داشتن سلامت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي براي انجام کار بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مرتبط با آن از جمله: دهگردشي و انجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشش با تائيد واحد طب کار دانشگاه ويا کميسيون شوراي پزشکي حسب مورد

۸-۱ – نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي

۹-۱ – داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد شده خدمت از دانشگاه و ساير دستگاه هاي دولتي باشند . تبصره: نيروهاي قراردادي دانشگاه صرفاً مجاز به شرکت در آزمون استخدام پيماني دانشگاه مي باشند و حق شرکت مجدد در آزمون قراردادي را ندارند.

۱۰-۱ -نداشتن منع استخدام و بکارگيري در دستگاه هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني

 

۲-شرايط اختصاصي ثبت نام:

۱-۲ -دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني در يکي از رشته هاي مامايي و بهداشت عمومي (گرايش بهداشت خانواده) براي بهورز زن و دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني در يکي از رشته هاي بهداشت حرفه اي – بهداشت محيط و بهداشت عمومي (گرايش مبارزه با بيماريها) براي بهورز مرد

تبصره: شرکت داوطلبان بهورزي داراي مدرک تحصيلي بالاتر از مقطع فوق ديپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصيلي فوق ديپلم و يا بالاتر در رشته هاي غير مرتبط مندرج در شرايط آگهي مجاز نمي باشد.

۲-۲-دارا بودن مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه

۳-۲ -شرکت دانشجويان در آزمون هاي پذيرش ( استخدام/ قراردادي) بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولي، پذيرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امکان دريافت هر گونه مدرک دانشگاهي، قبل از شروع کلاس هاي بهورزي مي باشد.

۴-۲ – پذيرش بهورز صرفا بصورت بومي و ازساکنين واجد شرايط مندرج در بندهاي ذيل صورت مي پذيرد:

۳-۴ پذيرش بهورز غير بومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

۳-۴ داوطلبان مي بايست يکي از شرايط زير را داشته باشند تا به عنوان « بومي »تلقي گردند:

الف: محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز يکي باشد و همچنين سکونت داوطلب حداقل در دو (۲ ) سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدائي، راهنمائي، متوسطه) را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي کرده باشد و همچنين سکونت داوطلب حداقل در دو (۲(سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱ :دواطلبان زن که شرايط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولي با فرد واجدشرايط مطابق بند «الف» و «ب» ماده

(۴/۲ ) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد، به عنوان« بومي» تلقي مي شوند و پذيرش آنان بلامانع است. بديهي است افراد بومي بند «الف» و «ب» نسبت به اين افراد در اولويت هستند و اين افراد نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهند بود.

تبصره ۲ :احراز شرايط سکونت داوطلبان مندرج در بند «الف» و «ب» و تبصره( ۱ ) از طريق گواهي شوراي اسلامي روستا (ممهور به مهر و امضاي تمامي اعضاي شورا) و خانه بهداشت (منظم به رونوشت از پرونده بهداشتي داوطلب)با تاييد پزشک مسئول مرکز بهداشتي درماني و شبکه بهداشت (مرکز بهداشت شهرستان مربوط) صورت مي پذيرد.

تبصره۳ :چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط بر آنکه شوراي اسلامي روستا، سکونت آنها را گواهي نمايد خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق الاشاره در روستاي اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا تأييد نمايد پذيرش آنها بلامانع است. لذا براي گروه مذکور اقامت در دو (۲ (سال اخير در روستاي مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اين که خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴ :در صورت عدم وجود تعداد کافي از افراد واجد شرايط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازاي هر مورد پذيرش، از افراد واجد شرايط ساکن در روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل مي آيد:

الف) روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت عدم وجود تعداد کافي متقاضي واجدشرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت از افراد ساکن در روستاهاي همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع ۱۵ کيلومتر، پس از تاييد مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

۵-۲ -حداقل سن براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حد اکثر سن ۲۶ سال (۲۵ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن براي دارندگان مدرک کارداني ۱۸ سال(۱۷ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) است.

تاريخ اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.

تبصره۱ :موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب با در نظر گرفتن موارد مذکور جهت دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم نبايد از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و کارداني از ۳۰سال(۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نمايد .

الف ) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان براساس کارت پايان خدمت

ب) داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت مذکور.

تبصره ۲ :سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين شده

۶-۲ -مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان رشته هاي مندرج در بند ۱/۲ آگهي که حين انجام خدمت قانوني مي باشند، مجاز به شرکت در آزمون استخدامي مي باشند، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه طرح انصراف يا پايان يافته باشد.

 

 

۳ –سنجش توانمندي هاي داوطلبان:

۱-۳ :سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان:

الف) براي سنجش داوطلبان داراي مدرک تحصيلي کارداني:

الف-۱ -آزمون توانمندي هاي عمومي براي کليه داوطلبان به صورت کتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمنديهاي عمومي از دروس: ۱ -معارف اسلامي ۲ -زبان و ادبيات فارسي ۳ -زبان انگليسي ۴ -اطلاعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون (هردرس ۱۵ سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزينه اي (با اعمال يک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي هاي عمومي مجموعاً ۶۰ نمره (معادل۳۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد. تبصره – متقاضيان اقليت هاي مذهبي به ۱۵ سوال معارف اسلامي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.

الف-۲-آزمون تخصصي براي کليه داوطلبان بصورت کتبي بعمل خواهد آمد سوالات آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شامل: نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني (۳۰سوال)، آمار حياتي و اپيدميولوژي (۱۵سوال)، آموزش بهداشت (۱۵سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزينه اي (با اعمال يک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي تخصصي مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد. الف-۳ -مصاحبه: از بين دواطلبان پذيرفته شده درمرحله اول حداکثر به ميزان سه برابر ظرفيت پذيرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره (معادل ۴۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهند.

ب) براي سنجش داوطلبان داراي مدرک تحصيلي ديپلم:

ب-۱ -جهت سنجش توانمندي هاي عمومي، آزمون کتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون از دروس ديپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبيات فارسي، زبان انگليسي و دين و زندگي ) و اطلاعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون (هر درس ۱۵ سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزينه اي (با اعمال يک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي عمومي مجموعاً ۶۰ نمره (۶۰ %از کل نمره آزمون) به خود اختصاص خواهد داد.

۵ تبصره – متقاضيان اقليت هاي مذهبي به ۱۵ سال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.

ب-۲ -مصاحبه: ۴۰درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد.

۲-۳ – فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا سه برابر تعداد مورد نياز جهت انجام مصاحبه، پس از تائيد کميته آزمون، در سايت دانشگاه اطلاع رساني خواهد شد. علاوه بر آن معاونت بهداشتي از طريق شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان تابعه به اطلاع پذيرفته شدگان خواهد رساند.

۳-۳ – از ميان شرکت کنندگان در آزمون کتبي حداکثرتا سه برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفيت مورد نياز (اصلي و ذخيره) به ترتيب نمره کل ماخوذه (جمع امتيازات آزمون کتبي و امتياز مصاحبه) و به صورت فضلي اقدام و به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکي معرفي مي گردد.

۴-۳ -براي پذيرش بهورز، افراد داراي مدرک تحصيلي کارداني در اولويت هستند. لذا در صورتي که براي يک پست بهورز ، تعداد واجدين شرايط با مدرک تحصيلي کاردان حداقل ۲ نفر باشد دانشگاه از ميان ۲ نفر ذکر شده اقدام به گزينش بهورز مي نمايد. در صورتي که تعداد واجدين شرايط با مدرک تحصيلي کارداني کمتر از ۲ نفر باشد دانشگاه مي بايست از متقاضيان با مدرک ديپلم که در آزمون شرکت نموده اند به ترتيب نمره فضلي و با رعايت اولويت هاي قانوني انتخاب مي نمايد. بديهي است پس از ورود افراد براي مصاحبه، نتيجه نهايي بر اساس نمره کل (جمع آزمون کتبي و امتياز مصاحبه) محاسبه خواهد شد.

۵-۳ -استفاده از سهميه استخدامي/قراردادي ايثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرايط احراز مدرک تحصيلي و بومي بودن مندرج در اين آگهي و با رعايت ساير مقررات و طبق قوانين ايثارگران مي باشد.

۶-۳ – ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تائيد صلاحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه اعلا م مي گردد.

۷-۳ -پذيرفته شدگان اصلي پس از ابلاغ نتايج نهايي حداکثر يک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمايند.

تبصره ۱ :در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان درمهلت مقرر و يا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشي از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شرکت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر اين که فرد ذخيره قبل از شروع دوره توسط هسته گزينش دانشگاه معرفي گردد.

تبصره۲ :در صورت انصراف پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش بهورزي تا يک ماه پس از شروع دوره آموزشي جايگزين کردن افراد ذخيره بلامانع خواهد بود و پذيرش افراد ذخيره بعد از اين مدت مقدور نمي باشد.

۸-۳ – مرکز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است از پذيرفته شدگان نهايي جهت شرکت در دوره آموزشي به صورت کتبي (با پست پيشتاز يا تحويل حضوري) دعوت بعمل آورد.

تبصره: پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوتنامه، حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به مرکز آموزش بهورزي مربوطه مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان پس از شروع دوره آموزشي، از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شروع دوره دعوت بعمل مي آيد.

۱۰-۳ – سپردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين که «پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر دانشگاه همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايند» الزاميست.

اين تعهد براي کليه بهورزان (اعم از سهميه ايثارگري و غير سهميه غير ايثارگري و….) قابل خريد يا انتقال نمي باشد.

تبصره- پذيرفته شدگاني که پس از شروع دوره آموزش بهورزي، از ادامه دوره انصراف نمايند، ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه علوم پزشکي نمي باشد.

۱۱-۳ -شرکت کنندگان حداکثر به مدت ۱۵ روز پس از اعلام نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند.

 

۴-تذکرات :

۱-۴ – ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

۲-۴ – ازکل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي درصد (۳۰)%آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصـاص مـي يابد، بيست وپنج درصد (۲۵ )%آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست وپنج درصـد (۲۵)%و بالاتروفرزندان و همسران آزادگان بالاي يکسال اسارت معرفي شده از سوي بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران اسـتان اختصاص مي يابد و پنج درصد (۵ )%سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه هـا و همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيربيست وپنج درصد( ۲۵ )%و آزادگان زير يک (۱(سال و خواهران و برادران شهداء ضمن رعايت شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام اختصاص مي يابد.

۳-۴ -انتخاب ايثارگران در حد سهميه پنج درصد (۵ )%به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط کـه در زمـان مقـرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد.

۴-۴ . پذيرش مازاد بر ۳۰ درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

۵-۴ -جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيـازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.

۶-۴ -معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و به ترتيب نمره فضلي ازسه(۳ (درصد سـهميه قـانوني مربوطـه برخوردار خواهند بود.

۷-۴ -به مدارک ناقص و مدارکي که بعد از مهلت ثبت نام تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارک تحويلي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد .

۸-۴ -صدور کارت ورود به جلسه و شرکت متقاضي در آزمون استخدامي/قراردادي به منزله تاييد مدارک تحويلي نمي باشد.

۹-۴ -مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طي شده کان لم يکن تلقي و در صورت شرکت در دوره آموزش بهورزي ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد و حتي در صورت صدور حکم استخدام/قرارداي حکم صادره لغو و بلااثر مي گردد.

۱۰-۴ -در صورتي که تعداد پذيرفته شدگان نهايي داراي مدرک تحصيلي کارداني جهت تشکيل دوره بهورزي به حدنصاب نرسد پذيرفته شدگان براي گذراندن دوره مذکور به دانشگاه هاي همجوار معرفي خواهند شد.

۱۱-۴ -مسئوليت کليه مراحل برگزاري آزمون و پاسخگويي به اعتراضات به عهده کميته آزمون دانشگاه مي باشد.

 

۵ –مدارک مورد نياز :

۱ -تکميل فرم درخواست شغل بهورزي توسط داوطلب (طبق نمونه پيوست) که شامل موارد ذيل مي باشد.

الف) مشخصات داوطلب

ب) رضايت نامه سرپرست داوطلب

ج) تائيديه شوراي اسلامي روستا مبني بر بومي و سکونت در منطقه

د) تاييديه خانه بهداشت، مرکز بهداشتي درماني و شبکه بهداشت و درمان شهرستان محل سکونت داوطلب با قيد شماره خانوار مبني بر سکونت در منطقه ۲

-اصل و کپي مدرک تحصيلي

۳-اصل و کپي تمام صفحات شناسنامه

۴-اصل و کپي کارت ملي

۵ -تعداد ۲ قطعه عکس ۴×۳ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.

۶-گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم (ويژه داوطلبين مرد)

۸ -يک عدد پوشه

۹ -ارائه گواهي ايثارگري از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان (ويژه متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگري)

۱۰ -فيش واريزي به مبلغ ۹۶۰۰۰ ريال (نود و شش هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ دانشگاه نزد بانک ملي مرکزي قابل پرداخت در کليه شعب به نام درآمدهاي متفرقه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون عمومي وتخصصي داوطلبان قابل پرداخت مي باشد (ايثارگران ۵۰ %مبلغ مذکور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشند).

 

۶ –زمان ثبت نام:

متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از تاريخ ۳/۹/۹۵ لغايت ۱۷/۹/۹۵ مدارک فوق الذکر را به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مورد تقاضا – واحد ستاد گسترش تحويل نمايند.

 

۷ –زمان توزيع کارت :

۱-۷ – داوطلبان محترم جهت دريافت کارت ورود به جلسه آزمون درروزهاي دو شنبه و سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۹۵ و ۷/۱۰/۹۵ به واحد ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه مراجعه نمايند.

۲-۷ -زمان برگزاري آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۵ مي باشد . ضمناً ساعت و محل برگزاري آزمون بر روي کارت ورود بـه جلسه آزمون درج مي گردد.

 

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

fff
پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg