کد مطلب: 139770
اخلاق انتخاباتي از نگاه قانون
تاریخ انتشار : 1394/12/01
نمایش : 2725
نامزدهاي انتخاباتي تا پنج شنبه ششم اسفندماه راس ساعت 7 صبح وقت دارند تبليغات رسمي خود را انجام داده و خود را به مردم معرفي کنند.


به گزارش هفت چشمه، نورالله کياني عضو شبکه نظارت انتخابات شهرستان اردل در پيامي قانون تبليغات انتخابات را اعلام نمودند،متن پيام به شرح زير مي باشد.
با شروع ايام يک هفته اي تبليغات نامزد هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات وارد فاز جدي و مراحل پاياني خود مي شود بر آن شديم تا قانون تبليغات در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را جهت مطالعه خوانندگان فهيم سايت  استاني و شهرستاني و به خصوص سايت هفت چشمه  منتشر نماييم  اميدواريم نامزدهاي محترم و هواداران شريف  و همه عوامل اجرايي بازرسي و نظارتي انتخابات قانون را فصل الخطاب قرار دهند.
فصل ششم : تبليغات
ماده 56- فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روزاخذ رأي  (مرحله اول و دوم  )آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت .
ماده57- استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، ديوار نويسي و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده ازبلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن باستثناي عکس براي تر اکت وزندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي وطرفداران آنان ممنوع مي باشد .
متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محکوم مي گردند .
تبصره -اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك کتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد .
ماده 58- هيچ کس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را که در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتکب جرم محسوب مي شود .
ماده 59- انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين است فاده از وسايل وساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداريها وشرکتها وسازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي( به هر مقدار ) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مز بور ممنوعبوده و مرتکب مجرم شناخته مي شود .
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي که دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند .
تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند .
ماده 60 - اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت .
ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عکس ، پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور کلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنکاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود .
ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد .
ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراکز بخشها ، شهرها و شهرستانها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يک محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد . در مواردي که يک منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذکر را داشته باشد در حکم يک عنوان مي باشد .
تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات ، مرکزي است که فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها ، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد .
تبصره 2 - تشکيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است .
ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مکلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي که آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد .
ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .
تفسير قانوني درخصوص ماده ( 56 ) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
موضوع استفسار :
با توجه به اينکه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده ( 56 ) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقيد به هشت ( 8) روز مي باشد چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مقرر در مورد متخلف قابل اعمال مي باشد يا خير ؟
نظر مجلس :
ماده واحده - ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اسامي کانديداهاي تأييد شده توسط هيأت اجرائي است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود ، مشروط به آنکه تحت عنوان کانديداتوري نباشد .
/11/ تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و 1370
نهم بهمن ماده يکهزار و سيصدو هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاکرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرايد نمي شود .
تبصره اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يکم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370 به تأييد
شوراي نگهبان رسيده است .
موضوع استفسار :
1) اقداماتي که گروهها ، مجامع و تشکيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عکس يا بدون عکس ، به عنوان تبليغ يا توصيف کانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود
يا خير ؟
-2 تعريف دقيقي از پلاکارد و تراکت ارائه نشده ، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف کدام مرجع است آيا سيلک در محدوده معناي پلاکارد و تراکت است ؟
- 3 مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد ؟ و اگر به همين منوال يک يا دو و تعدادي از کانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟
-4 آئين نامه اجرائي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟
نظر مجلس :
-1 مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از کانديداي مورد نظر کتبا بًه نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد .
- 2 مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ، کاغذي ، مقوايي و فلزي است و سيلک نيز از جمله مصاديق " و امثال اينها " مي باشد وليکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشکال است .
-3 مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد گروهها و تشکيلاتي که اقدام به تبليغا ت ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقي است و کانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود .
-4 آئين نامه اجرائي توسط وزير کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند1370 به تأييد / 12 / ماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18پشوراي نگهبان رسيده است .
فصل چهارم : تبليغات
ماده 39 - از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي ، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي باشد .
ماده 40 - تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت ( 8) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و دقيقا بَيست و چهار ( 24 ) ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد .
ماده 41 - چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيتها در تأييد خود استفاده کنند ، لازم است اولاَ اعلام نظر شخصيتها بدون ذکر عنوان و مسئوليت باشد ، ثانياَ مدرك کتبي امضا شده ايشان ، تسليم هيأت اجرائي شده باشد .
ماده 42 - پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر ، وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد .
ماده 43 - نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها باشد ،بلامانع
است .
ماده 44 - عکس براي تراکت ، زندگي نامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير ، نوع و محدوديت خاص ديگر نداشته و رنگي يا غير رنگي بودن کاغذ يا نوشته آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است .
مقصود از تراکت ، هرنوع مطلب و عکس مجاز تبليغاتي است که در قطع حداکثر 20 سانتي متر از
15 مطلب و عکس مجاز × کاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز هرنوع
20 سانتي × تبليغاتي است که به صورت دفتر يا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 15
متر تجاوز نمايد .
ماده 45 -اين ماده حذف گرديد .
ماده 46 - نصب هرگونه آثار تبليغاتي به صورت پلاکارد توسط اقشار ، گروهها و احزاب و جمعيتها به شرطي مجاز است که فقط در جهت تشويق و ترغيب شرکت مردم در انتخابات باشدو ذکري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد .
ماده 47 - نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند .
ماده 48 -نصب و استفاده از بلندگو صرفا دَر محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است . استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي باشد .
ماده 49 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظف اند قبل از شروع اخذ رأي ، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعب ثبت نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ کنند که در طول ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد .
ماده 50 - تشکيلات ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراکز بخشها ( اعم از اينکه مرکز بخش، شهر يا روستا باشد ) شهرها و شهرستانها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري مي توان يک محل به عنوان ستاد تبليغاتي داير کرد . قبل از تشکيل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد .
ماده 51 - نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره کردن يا محو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري کنند و برعليه ديگر نامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريقي تبليغ ننمايند .
ماده 52 -شهرداريها مي توانند با استفاده از امکانات محلي ، مکانهاي مناسبي را براي الصاق و يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .
ماده 53 - فرمانداران و بخشداران موظف اند از طريق نيروي انتظامي ، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي که در محلهاي ممنوع نصب شده اند ، اقدام نمايند .
انتهاي پيام/570ه
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg