گفت وگوي دانا با مجتهدزاده در مورد سخنان ظريف مبني بر "غير محتمل نبودن مذاکره با آمريکا":
ظريف در قضيه برجام هم از آمريکا و هم از اروپا رو دست خورد

به گزارش هفت چشمه، «پيروز مجتهدزاده» کارشناس مسائل ژئوپوليتيک و بين الملل در گفت و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا به مصاحبه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با نشريه آلماني «اشپيگل» که در آن گفته بود «مذاکره با آمريکا غير محتمل نيست» اشاره کرد و اظهار داشت: بارها گفته ام که آقاي ظريف توانايي لازم براي درک عميق اين گونه کنش ها و واکنش ها در بازي هاي بين المللي براي فراهم آوردن زمينه جهت مذاکره يا هر خواسته سياسي بين المللي را ندارد.

وي تصريح کرد: ترامپ برجام را کنار گذاشت و اعلام کرد که هدفش مذاکرات مجدد با ايران براي رسيدن به يک برجام بهتر و مفيد تر است، ولي ظريف عکس العمل سنجيده و پخته اي را نشان نداد و مانند دوران مذاکرات بر جام که ايشان همه تکيه خود را به راهنمايي هاي بسيار گمراه کننده جان کري، وزير خارجه وقت ايالات متحده گذاشت و عاقبت نتايج دلخراش آن راهنمايي ها را حاصل کرد.

ظريف بعد از رودست خوردن از آمريکا از اروپا هم رودست خورد

اين کارشناس خاطر نشان کرد: ظريف نفهميد که در عالم سياست هاي محلي هم نمي شود به ابراز دوستي ها و دلسوزي هاي رقيب دل بست چه رسد به عالم سياست هاي کلان بين المللي؛ وزير امور خارجه اين بار و در مقابل رودست خوردن از آمريکايي ها، به نمايش دلسوزي هاي اروپايي دل خوش کرد و باز هم رودست خورد. آخر در عالم سياست هاي جهاني يا محلي تا کي مي توان رودست خورد و از خواب غفلت بيدار نشد؟

مجتهد زاده با بيان اين که تضمين گرفتن در معاهده از اصول يک قرار داد است، عنوان کرد: ظريف آن زماني که مذاکره مي کرد و برجام خودش را به امضاي پنج به اضافه يک مي رساند، حواسش نبود که در پايان هر قراردادي، آن هم قراردادي چند جانبه بايد پيش بيني هاي دقيقي در زمينه تضمين وفاداري طرف هاي قرارداد و دستور العمل زماني و زمانبندي اجرا قرارداد را به عمل مي آورد و ضميمه خود قرارداد کرد، ولي ظريف مطلقاً حواسش به اين نکات ظريف ولي حياتي نبوده است.

وي ادامه داد: چطور آقاي ظريف هيچ تضميني از آمريکايي ها نگرفت؟ او که همه چيز را داد و امضاء هم داد چرا هيچ تضميني از طرف مقابل نگرفت؟ در همه جاي دنيا و در تمامي قراردادها، دو طرف به يکديگر تضمين مي دهند تا خطايي نکنند و طبيعتا جان کري هم در سود آمريکا نمي ديد که ظريف را در اين زمينه ها راهنمايي کند.

اين کارشناس مسائل سياسي گفت: آقاي ظريف آمد و گفت من مذاکره کردم و امضاء گرفتم و با قدرت هاي بزرگ جهان قرارداد بستم، در حالي که آن مقدار کاري هم که انجام داد تحت راهنمايي هاي جان کري وزير امور خارجه سابق آمريکا بود که ظريف را قدم به قدم به جلو برد جز قدم آخر که بدون هيچ گونه زمانبندي اجرا يا تضمين هاي متقابل از آقاي ظريف امضاء گرفت.

ديپلماتي ضعيف تر از ظريف نديده ام

مجتهدزاده خاطر نشان کرد: کوتاهي اصلي مربوط به اين دولت است که هيچ گونه پيش بيني برنامه ريزي شده از رفتار ديپلماسي در عرصه بين الملل ندارد و در حقيقت اين ها اين گونه رفتار کرده اند که "هرچه پيش آيبد خوش آيد".


وي در خصوص اينکه برخي در داخل ظريف را قهرمان ديپلماسي مي خوانند، گفت: خب طبيعي است که دار و دسته دولتي در  رابطه با وزارت خارجه همچون صادق خرازي، مبتکر "مصدق" و "اميرکبير" خواندن ظريف، بايد اين حرف ها را سرهم کنند؛ «هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است»؛ اين ها حرف از کدام هنر ديپلماسي مي زنند که غير از خودشان کسي نمي بيند؟


پيروز مجتهدزاده در پاسخ به اين سوال که "چه شد دستگاه ديپلماسي از ديپلماسي خنده به ديپلماسي التماسي رسيد؟" گفت: خوب است شما اين سوال را از خود ظريف و ياران و انصارش مانند صادق خرازي بپرسيد. بنده که نه خنده ديپلماتيک ايشان را ديدم و نه ابراز پشيماني از اشتباهات پي در پي در امر ديپلماسي را. وقتي که ترامپ از برجام خارج شد و براي نعل وارونه زدن در انداختن گناه کار به گردن ايران ادعا کرد که مي خواهد با ايران بر سر برجامي مفيدتر به حال امريکا مذاکره کند، زمان زمان واکنش هاي ديپلماتيک متبحرانه ايراني بود که در مقابل ادعا کند که ايران خيلي وقت است که خواهان مذاکره است و جهان و سازمان ملل شاهد است که ايران در عمل تا نهايت برجام هم پيش رفت، ولي اين شما بوديد که "جر" زديد و خلف وعده کرديد و حالاهم دير نشده است ما بازهم حاضر به مذاکره با شما هستيم آن گونه که تحت نظارت بين المللي و زير نظر مستقيم شوراي امنيت سازمان ملل متحد آن گونه که تضمين هاي بين المللي در عدم توسل شما به "جر" زدن حاصل شود.


اين کارشناس مسائل سياسي، وضعيت کنوني ايران با آمريکا را بغرنج ارزيابي کرد و افزود: مسئله اي که مي توانست براي ما يک شرايط بسيار مطلوب بين المللي ايجاد کند اين بود که دولت و دستگاه ديپلماسي مي توانستند در خصوص ترور سردار قاسم سليماني -که توسط شخص ترامپ و به دستور مستقيم او صورت گرفت- اين مسئله و اهانت بزرگ عملي تروريستي نسبت به حيثيت وطن ايراني ما را براي دنيا تشريح کنند آن گونه که مظلوميت سياسي و ديپلماتيک ايران در حد شوراندن جامعه جهاني کارايي پيدا کند، ولي متاسفانه هم ندانم کاري هاي ديپلماتيک و هم برخي خطاهاي عملياتي بطور کلي آن فرصت طلايي محکوم کردن جهاني ترامپ را خنثي کرد.

 

دستگاه ديپلماسي در جنگ هاي ديپلماتيک هيچ پيشرفتي نداشته است

مجتهدزاده عنوان کرد: صرف نظر از اين که آقاي ظريف خود را تا چه اندازه يک ديپلمات ماهر قلمداد مي کند، دستگاه ديپلماسي نتوانسته است از اين گونه موقعيت ها استفاده کند و با توجه به اين که ترامپ خودش را رسواي جهان کرد، متاسفانه دستگاه ديپلماسي نتوانست در اين نقطه از تاريخ اخير آنچنان چهره آمريکا را به جهان نشان دهد که در دهه 1960 پرده از چهره جنگنده و تروريزم دولتي آمريکا در ويتنام گشوده شد.


وي ادامه داد: ما فراموش کرديم که پيش از اين که هر جنگي بين کشورها بر پا شود، اول ديپلمات ها پيش قراولي جنگ ديپلماتيک و تبليغاتي را دارند ولي ما در اين جنگ هاي ديپلماتيک هيچ پيشرفتي نکرده ايم.


اين کارشناس مسائل سياسي خطاب به رئيس جمهور گفت: بنده به حسن روحاني مي گويم در اين چهار صباح باقي مانده از دولتش يک فکر اساسي براي نجات ديپلماسي کشور کند تا دولت او به عنوان دولت ديپلماسي هاي ورشکسته همراه با سرقت هاي مالي بسيار بزرگ دانه درشت هاي وابسته به دولتش وارد سياه چال تاريک تاريخ جمهوري اسلامي نشود.

مجتهدزاده افزود: حال بگذريم که آقايان ظريف و حسن روحاني با من و حق و حقوق شهروندي من به عنوان استاد دانشگاه چه کرده اند و براي موفقيت اين اقدامات خيانتکارانه چه عوامل بي سواد ولي چپاولگري را در رشته جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيک امکان دادند که اين رشته دانشگاهي را به انحصار بي سوادانه خود در آورند و از اين طريق حتي آينده علمي و فرهنگي کشور ما را به گروگان خود گيرند.

 

نور اميدي در اين دولت و دستگاه ديپلماسي نمي بينم

وي بيان داشت: متاسفانه بنده نور اميدي در اين دولت و دستگاه ديپلماسي نمي بينم و عليرغم بي خبري ها و غفلت هاي نابخشودني سياسي و ديپلماتيک ما در صحنه هاي بين المللي گمان هم نمي کنم جنگي بين آمريکا و ايران صورت بگيرد.

ايران هم بايد مانند آمريکا از برجام خارج مي شد

پيروز مجتهدزاده با تاکيد بر اين که ايران هم بايد همزمان با آمريکا از برجام خارج مي شد، گفت: پس از خروج آمريکا از برجام، اروپايي ها آمدند و يک راهکاري – اينستکس- ايجاد کردند تا ايران از اين بن بست خارج شود، ولي در عمل ديديم که اين هم فقط فريبي ديگر بود که ما به آساني گرفتارش شديم؛ اما بنده بارها و بارها گفته ام که ايران در همان ابتدا بايد بعد از خروج آمريکا از برجام، از برجام خارج مي شد.


وي ابراز داشت: دستگاه ديپلماسي بايد اين درايت را داشته باشد که وقتي يک طرفي در هر معامله و يا قراردادي خطا مي کند در واقع آن قرارداد را فسخ کرده است، اما اين ها چه کار کردند؟ اين ها هيچ کاري نکردند زيرا زماني که برجام را امضاء مي کردند جان کري گولشان زد و تضمين هاي لازم براي پايبندي همه طرف ها به قرارداد را نداد و بعد از خروج آمريکا از برجام، انگليس، آلمان و فرانسه هم اين ها را فريب دادند.


وي با انتقاد از وعده هاي روي زمين مانده دولت اظهار کرد: يک عده دروغگو آمدند با وعده و وعيد 26 ميليون راي جمع کردند؛ حال آيا يک آدم درست پندار و درست گفتار را مي شود پيدا کرد که در برابر کوهي از مشکلات و نارضايي هاي مردم  بگويد من کليد همه مشکلات را دارم؟ و پس از گرفتن 26 ميليون راي از عوام الناس مشکلات زيادتري را بر مشکلات بيافزايد؟


کارشناس مسائل سياسي عنوان کرد: متاسفانه عاقبت و آينده روشني براي دولت و دستگاه ديپلماسي نمي بينم و چيزي که بيشتر تاسف دارد اين است که اين ها در عمل ثابت کردند بيش از آن که به وظايف خود و منافع نظام، حکومت، وطن و مردم پابند باشند، به دنبال باند بازي و منافع ناميمون باند خودشان هستند.
وي در پايان گفت: اين ها نه به خودشان و نه به حقيقت پايبند هستند چه رسد به تعهد وفاداري به نظام خودشان و به وطن همه ما!!!؟؟؟
انتهاي پيام/