يادداشت/نورالله کياني
تنور داغ انتخابات در اردل


به گزارش هفت چشمه، نورالله کياني کارشناس مسائل سياسي در يادداشتي نوشت:با تشکيل هيات‌هاي اجرايي انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شوراي اسلامي از 24/9/94 روند جدي انتخابات در مرکز حوزه انتخابيه شهرستان هاي اردل ،فارسان ، کوهرنگ و کيار در فرمانداري اردل  و  با ثبت نام از نامزدهاي مجلس دهم آغاز شده است .

در قانون جديد اعضاي هيات اجرايي خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي يک هيات شده اند فقط در هيات اجرايي خبرگان رهبري دادستان عضو است و در هيات اجرايي  مجلس نماينده شورا عضو مي شود البته ساير اعضا به شرح آمده در قانون در اين مقاله آمده اند  تعيين مي شوند

اگر هيأت‌هاي اجرايي پس از پايان مهلت ثبت‌نام ظرف يک دوره زماني 10 روزه صلاحيت داوطلبان را بر اساس استعلامات از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، ثبت احوال، قوه قضاييه و نيروي انتظامي) انجام مي‌دهند. پس از بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات هاي اجرايي، بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات‌هاي نظارت و پس از آن در شوراي نگهبان انجام خواهد شد که اين روند تا 5 اسفند ادامه خواهد يافت.

بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور،‌ فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه دستور تشکيل هيات هاي اجرايي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر کرده و خود موظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابيه، هيات اجرايي انتخابات را با حضور هيات نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و 9 نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشکيل دهد. (ماده 31 قانون انتخابات)

در شهرستان و بخش‌هايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است، يک نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يکي از 9 نفر معتمدين مذکور خواهد بود. (تبصره ماده 31 قانون انتخابات)

ماده 32 قانون انتخابات تصريح مي کند که فرماندار يا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيات اجرايي موضوع ماده (31)، سي نفر از معتمدين بومي ساکن در محل و يا ساکنيني که حداقل داراي پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين کليه
اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تائيد صلاحيت به هيات نظارت مربوط معرفي مي نمايد.

هيات نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت 3 روز نسبت به تاييد صلاحيت آنان اظهارنظر کتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تائيد شده از سوي هيات نظارت، کتبا دعوت به عمل آورده و مدعوين حداکثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشکيل جلسه مي‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيات نظارت از بين خود نه نفر را به
عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

چنانچه هيات نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه را تائيد نکند، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيات نظارت پيشنهاد نمايد. هيات نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي، مورد تائيد هيات نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي که حداقل 20 نفر مورد تائيد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيات نظارت شهرستان، هيات نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف 24 ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد. (تبصره 1 ماده 32 قانون انتخابات)

معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند(تبصره 2 ماده 32 قانون انتخابات)

تعداد اعضاي هيات اجرايي مرکز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و کيفيت و مهلت تشکيل آن‌ها يکسان است. (تبصره 3ماده 32)

فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي کساني که در هيات هاي اجرايي و شعب اخذ راي انتخاب قبل، مرتکب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ راي خودداري نمايند.( تبصره 4 ماده 32)

ماده 33 قانون انتخابات مي افزايد که هيچ يک از اعضاي هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ راي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
الف- خويشاوندي نسبي: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.
ب- خويشاوندي سببي: همسر و پدر- مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 اين قانون نيز اعلام مي دارد که اعضاي هيات اجرايي پس از پذيرفتن عضويت،‌ ملزم به شرکت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
در صورت عدم شرکت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيات اجرايي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته کسب تکليف نمايد (تبصره 1) در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيات اجرايي که منجر به توقف انتخابات شود،‌ هيات نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيات نظارت مافوق گزارش دهد(تبصره2) هيات اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غيبت اعضاء را با ذکر علت غيبت به وزارت کشور اعلام دارد(تبصره3)

ماده 35 قانون انتخابات اعلام مي کند که هرگاه در جريان انتخابات يک يا چند نفر از معتمدين هيات اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيات اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اکثريت ساقط کنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد راي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي که با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اکثريت حاصل نگردد، از باقي مانده از معتمدين (تا سي نفر) تامين خواهند نمود.

بر اساس ماده 36 اين قانون، هيات هاي اجرايي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشکيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثب نام و اخذ راي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيات به فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيات اجرايي مرکز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.
جلسات هيات هاي اجرايي اصلي و فرعي با حضور دو سوم کليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اکثريت مطلق حاضرين خواهد بود و راي ممتنع در حکم راي مخالف خواهد بود(ماده 37)

طبق ماده 38، هيات اجرايي مرکز حوزه انتخابيه پس از تعيين محل هاي استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ راي در مرکز حوزه انتخابيه و بررسي و تائيد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ راي 9 روز قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ راي،‌ شرايط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ راي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند. در صورت بروز بعضي ازمشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مي يابد.

بر اساس ماده 42 قانون انتخابات، هيات هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند. در مواردي که وزارت کشور براي حسن انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، با اطلاع و تاييد هيات مرکزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيات اجرايي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 بيان مي کند که کليه امور انتخابات بخش مرکزي را هيات اجرايي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي‌دهد.

هيات اجرايي فرعي با تصويب هيات اجرايي مرکز حوزه انتخابيه مي‌تواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي که تاسيس شعب ثابت اخذ راي مقدور نيست، شعب اخذ راي سيار تشکيل دهد. هيات اجرايي مرکز حوزه انتخابيه نيز مي‌تواند در صورتي که لازم بداند،‌نسبت به تاسيس شعب اخذ راي سيار در مرکز حوزه انتخابيه و بخش مرکزي اقدام نمايد و در هر مورد بايد به اطلاع هيات نظارت برسد و همچنين نماينده‌اي از هيات نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تاييد نمايد.(ماده 44 قانون انتخابات)  

انتهاي پيام/570ه